MERMAID NYHEDSBREV – Julen 2018

MERMAID NYHEDSBREV– Julen 2018

Kære donatorer og venner af MERMAID
I MERMAID projektet vil vi ønske alle vores donatorer en glædelig jul og et godt nytår og samtidig – med dette nyhedsbrev – give en opdatering af forskningen i Projektet.

Det er nu tre et halvt år siden, at forskningen i æggestokcancer i MERMAID III kunne sættes i gang takket være mange flotte donationer, skænket til projektet fra fonde, virksomheder og private velgørere.

Og det er en glæde at kunne informere om, at forskningen forløber som planlagt, og at vi i MERMAID også i 2018 løbende har modtaget værdifulde donationer, som er med til at sikre forskningen.

Igangsættelsen af en biobank, som er en del af forskningen, blev muliggjort af en donation til udstyr på DKK 1.217.290 mio. fra The John and Birthe Meyer Foundation.

Senest har en af forskerne i Projektet modtaget en halv million kroner fra KNÆK CANCER til forskningen i MERMAID III.
Forskningen, der overordnet ledes af professor Bent Ottesen, projektdirektør på Rigshospitalet, består af tre delprojekter under ledelse af de tre professorer Susanne Krüger Kjær, Claus Høgdall og Jan Blaakær, alle med stor og årelang kompetence indenfor gynækologisk forskning. I MERMAID er vi også stolte af at kunne meddele, at Susanne Krüger Kjær netop er kommet på listen over verdens mest citerede forskere.
Forskerne i MERMAID III forsøger fra forskellige vinkler at finde metoder til tidlig diagnosticering af æggestokcancer, da sygdommen ofte først viser sig i et sent stadie.

Kun 40 %, der får sygdommen, overlever. 90 % i de tidlige stadier, men kun 5-10 % i et fremskredent stadie. Ved at kunne identificere alle kvinder allerede i det tidligste stadium vil overlevelsen være helt oppe på 90 %.

 

I det følgende beskriver de tre professorer, hvor langt de er nået med forskningen i deres respektive delprojekter i MERMAID III:

Tidlig diagnostisk og langtidsoverlevelse – Early detection and long-term survival

Forskningsleder: Professor Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet og Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning.

I denne del af MERMAID III projektet indsamler vi cellemateriale fra livmoderhalsen fra kvinder, der går til rutinescreening mod livmoderhalskræft i Danmark. Dette gøres for at få biologisk materiale som en kilde til arvemateriale (DNA). Dette skal så efterfølgende undersøges for biomarkører hos kvinder, der udvikler æggestokkræft, for at gøre det muligt at diagnosticere kræften så tidligt som muligt.
Denne testning vil bl.a. foregå i samarbejde med forskere fra Johns Hopkins University, USA.
Vi har etableret et samarbejde med afdeling for klinisk patologi på Vejle Sygehus, som dækker livmoderhalskræftscreeningen i hele region Syddanmark og har startet indsamlingen af prøver. Proceduren med at få prøverne ind i biobanken (dvs. registrering af prøverne, påsætning af 3-D lables og placering i fryserne, og endelig registrering af plads i den respektive fryser) er på plads, og Tecan robotten og Labware systemet blev færdigt i januar 2018. Robotten ankom, og vi trænede personalet i foråret 2018, og har på nuværende tidspunkt indsamlet godt 75.000 celleprøver. Etableringen af denne metode til indsamling og opbevaring af biologisk materiale er netop blevet præsenteret ved en international konference i Sydney i oktober 2018.

 

I et andet delprojekt undersøger forskerne langtidsoverlevelsen efter æggestokkræft. Formålet med dette projekt er at identificere karakteristika som er associeret med at være langtidsoverlever efter en diagnose med æggestokkræft, som først er opdaget i et sent stadium. Forskerne ser på mange forskellige faktorer så som livsstil, socioøkonomisk status, kliniske faktorer og endelig faktorer ved tumorvævet. I Danmark har vi specielt gode muligheder for at lave langtids-opfølgningsundersøgelser pga. at vi har unikke cpr-numre og vi har landsdækkende registre af høj kvalitet.

Fra det danske Cancerregister har vi identificeret alle kvinder med æggestokkræft siden 1978 og op til i dag. På basis af koblinger af disse kvinder med forskellige danske registre så som CPR-registreret (information om død, dødsdato, emigration), Dødsårsagsregistret, Medicinsk Fødselsregister, Landspatientsregisteret (information om andre sygdomme) og Patologidatabanken (information om typen af æggestokkræft) har vi nu grundlagt basis for vores undersøgelse. Vi er i gang med at indhente tumorvæv fra en del af disse patienter, som er blevet diagnosticeret med æggestokkræft i forskellige stadier og som har forskellig overlevelsestid. Tumorvævet vil blive undersøgt for forskellige biomarkører for at se, om vi kan finde markører for at blive diagnosticeret i et tidligt stadie og for, om man lever længe på trods af et fremskredet stadie ved diagnose. Dette omfattende delprojekt kører som planlagt.

Projektet Biomarkers and/or prognostic markers

Forskningsleder: Professor Claus Høgdall, Rigshospitalet.

 Til denne del af MERMAID forskningen indsamles blod og væv fra kvinder med kræft i æggestokkene med henblik på at identificere biokemiske og molekylærbiologiske markører, som er karakteristiske for sygdommen.

En eller flere biomarkører kan påvise kræftsygdommen i det tidlige sygdomsforløb således at patienten kan helbredes, eller endnu bedre, udpege patienter i høj risiko for at udvikle æggestokkræft, således at man kan forebygge udviklingen af kræften. Biomarkører kan ligeledes bidrage til at forudsige behandlingseffekt, og dermed være grundlaget for at patienterne kan tilbydes en personlig mere effektiv behandling som f.eks. biologisk behandling.

Projektet er 5-årigt og inddelt i 3 delstudier med et stort antal planlagte analyser.  Alle delstudierne følger tidsplanen.  Det første delstudie omhandler MicroRNA som er små molekyler, som spiller en meget vigtig rolle i regulering af generne i cellen.  Dette arbejde har resulteret i 4 videnskabelige artikler som er publiceret (2016 en artikel, 2017 to artikler, 2018 en artikel) samt 1 artikel som er indsendt. Desuden har resultaterne også i 2018 været præsenteret som henholdsvis mundtlige præsentationer og posters.

Analysering af alle kendte messenger RNAer (mRNA), som er en type RNA som oversættes til proteiner, er i 2018 færdig analyseret i laboratoriet og den første videnskabelige artikel under udarbejdelse. MikroRNA og dele af mRNA studierne vil danne basis for en Ph.d. afhandling ved læge Kira Phram, der de sidste 3 år har været Ph.d. MERMAID studerende.  Ph.d.-afhandlingen, er planlagt afleveret ultimo februar 2019.   MicroRNA undersøgelserne i blod fortsættes nu planmæssigt af molekylærbiolog post doc. Douglas Oliveira ansat 2018 (november).  Analyserne forventes allerede at resultere i indsendelse af artikel inden årets udgang.

Delstudie 2 omhandler DNA-methylering også benævnt epigenetic, som har betydning for regulering af generne.  Projektet er planlagt således, at vi har mulighed for at finde DNA-methyleringsmarkører (biomarkører) både til prædiktion af kemo-resistens samt til diagnostik og screening.  Som planlagt er der i henhold til tidsplan ansat molekylærbiolog post doc Julie Lilith Hentze til dette understudium.  Julie har allerede publiceret den første MERMAID artikel, har en antaget artikel som forventes publiceret slutningen dette år (er antaget til publikation) og er ved at færdiggøre en ny artikel til indsendelse inden for de næste par måneder.  Julie er endvidere ved at være færdig med at oprense DNA til de videre planlagte methyleringsanalyser, som indbefatter tre faser som alle vil bidrage til viden om betydningen af epigenetic for kvinder med æggestokkræft. Delstudiet forløber således positivt efter planen.

Til det tredje delstudie Next-Generation Sequencing (NGS) ansattes i april 2018 Michael Kronborg der ligeledes er post doc i molekylær biologi med speciel ekspertise i NGS.  Det overordnede mål er at finde ændringer (mutationer) i DNA (arvematerialet), der kan forklare ætiologi og / eller prognosen og som kan udvikles som potentielle biomarkører.   Patientgruppen til disse specielle undersøgelser er udvalgt og DNA analyserne er under udførelse december 2018. Det drejer sig om massive undersøgelser af arvematerialet da kendte som ukendte mutationer skal beskrives. Analyserne er planlagt efterfulgt af dataanalyser i det nye år.

I forbindelse med planlægningen har Michael gennemgået litteraturen over alle kendte genetiske mutationer, hvilket har resulteret i en oversigts artikel der nu indsendes til publikation.  Dette delprojekt følger også planen og vil i 2018 bidrage med datamængder som med fordel kan bidrage også til de andre to delstudier.

Infektionsteorien (The infection theory),

Forskningsleder: Professor, dr. med. Jan Blaakær, Odense Universitets Hospital og Syddansk Universitet.

 Her vil vi, ved anvendelse af molekylærbiologiske analysemetoder, afklare om æggestokkræft kan skyldes en bakterie eller en virus, som det er tilfældet med livmoderhalskræft, som i dag kan forebygges med en vaccine. Viser det sig, at æggestokkræft er en infektion forårsaget af en mikroorganisme, vil det være teoretisk muligt at udvikle en vaccine mod sygdommen, og herved behandle én af de største, og mest letale kvindelige cancere.

I et studie, som netop nu er under bedømmelse i Infectious Agents and Cancer, har vi undersøgt Cytomegalovirus (CMV) og Epstein Barr virus (EBV). Vi fandt ikke en sammenhæng mellem CMV og æggestokkræft, men til gengæld var 5% positive for EBV, hvorfor vi også har undersøgt en rask kontrolgruppe. Her har vi fundet en signifikant forskel mellem kontrolgruppen og kvinderne med æggestokkræft, hvilket tyder på, at der kan være en mulig årsagssammenhæng mellem EBV og æggestokkræft. Dette er yderst interessant, da det er det første studie til at påvise denne sammenhæng, men også interessant fordi EBV er en kendt kræftfremkaldende faktor i næse-svælg kræft og kræft i mavesækken. EBV vides at inficere slimhinden i disse organer, oger en kendt faktor i udviklingen af såvel lymfeproliferative sygdomme som lymfomer (kræft i lymfesystemet).

Æggestokkræft består af flere forskellige histologiske kræftformer, hvorfor EBV kan være årsagen til én eller flere af disse former. Det vil vores videre forskning forhåbentlig være med til at afklare.

Denne forskning udgøres af den næste etape i infektionsteorien, nemlig vores søgen efter bakterier og andre vira i tumorvæv ved hjælp af Next-Generation Sequencing (NGS) teknologi, en teknologi, som bestemmer rækkefølgen af baserne i vores arvemasse (DNA). NGS kan på samme måde vise tilstedeværelsen af vira og bakterier i kræftvæv, og udviklingen har nu gjort det muligt, også økonomisk. Studiet er netop nu under afvikling, efter vi har fået teknikken etableret på Herlev Hospital. De første 44 patienter er analyseret og har genereret enorme datamængder, som vi lige nu er ved at tolke via eksisterende databaser (tolkning af DNA sekvenser).

På baggrund af en publikation* af professor Robert Kurman fra John Hopkins Hospital, Baltimore om ’celleforandringer’, såkaldte carcinoma in situ-forandringer i æggelederen (STIC), som mulig årsag til æggestokkræft, har vi besluttet også at undersøge et dansk materiale med STIC forandringer for de fund (mikroorganismer), vi har gjort, og forventer at finde ved NGS studiet. Alle danske patienter med denne diagnose i Landspatientregisteret er fundet, og nødvendige tilladelser er indhentet, men afviklingen af studiet afventer dog vores fund i NGS studiet, så vi kan lede mere specifikt efter en given mikroorganisme.

*(Kurman & Shih ’The Origin and Pathogenesis of Epithelial Ovarian Cancer: A Proposed Unifying Theory’, Am J Surg Pathol 2010;34:433–443)

Forskningen

I samtlige delprojekter er der publiceret en række artikler i videnskabelige tidsskrifter, som kan gøres tilgængelige ved henvendelse til projektkoordinator Birgitte Blix Treschow.

Donationer, omkostninger og varighed

MERMAID III er MERMAID Projektets til dato største forskningsprojekt med et budget på DKK 40 mio., hvoraf 34.9. mio. kr. er kommet ind i form af donationer og tilsagn.

MERMAIDs bestræbelser på at have et minimum af omkostninger til administration blev også opfyldt i 2018, hvor administrationsomkostningerne udgjorde ca. 1 % af de totale udgifter.

Forskningsudgifter for 2018 beløber sig til ca. DKK 4.3 mio. og dermed er brugt DKK 15.1 mio. af budgettet.

Forskningen i MERMAID III forventes at pågå i de kommende 5 år.

I MERMAID Projektet vil vi ønske jer og jeres familier en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Vi takker for al støtte og ser frem til fortsat at informere om udviklingen i den vigtige forskning.

På vegne af MERMAID Projektet

Birgitte Blix Treschow

adm. projektkoordinator

www.mermaidprojektet.dk