Nyhedsbrev December 2014

Kære venner af MERMAID

Nu går året på hæld, og vi i MERMAID projektet vil gerne benytte lejligheden til at give jer de seneste nyheder om fremdrift og aktiviteter i projektet det seneste halve år. De seneste måneder har budt på flere spændende publikationer og begivenheder, og fra projektgruppens side vil vi gerne bringe et stort og varmt tak til jer donatorer, som med jeres bidrag muliggør denne vigtige forskning.
Vi vil glæde os til at kunne informere yderligere om forskningen den 25. april 2015, hvor det vil glæde os at se jer til en frokost på Selchausdal ved Ruds Vedby. Her vil stifteren af MERMAID Projektet være vært. Invitation følger, men I bedes sætte et X i kalenderen.

MERMAID II – forskning i livmoderhalskræft

I efteråret 2014 har forskerne i MERMAID II fået accepteret vigtige resultater om risikoen for svære celleforandringer og livmoderhalskræft efter infektion med bestemte typer af humant papillomvirus (HPV). Forskerne fandt, at risikoen var højest efter infektion med HPV type 16. Blandt de kvinder, som havde HPV 16 infektion ved undersøgelsens start, havde ca. 22 % udviklet svære celleforandringer eller livmoderhalskræft efter 8 år. Samtidig var risikoen også betragtelig efter infektion med HPV type 18, 31 eller 33 (ca. 11–13 % efter 8 år). Derimod var risikoen for svære celleforandringer eller livmoderhalskræft langt mindre blandt kvinder, der havde en anden HPV type end disse fire typer. Resultaterne er accepteret i det velansete tidsskrift International Journal of Cancer.

Resultaterne er særdeles vigtige, dels fordi de bidrager til vores forståelse af naturhistorien af en HPV infektion, og dels fordi de har stor betydning for, hvordan man kan anvende HPV-testning i screeningsprogrammer mod livmoderhalskræft. Fundene tyder på, at det er en god idé at teste for bestemte HPV-typer under screeningen. På den måde kan man identificere de kvinder, som har størst risiko for at blive syge, og samtidig kan man undgå unødigt at bekymre kvinder med lav risiko for livmoderhalskræft.

I samme undersøgelse så forskerne også på, om mængden af HPV DNA hos kvinden påvirkede hendes efterfølgende kræftrisiko. Undersøgelsen viste, at kvinder med en høj mængde HPV 16 DNA i en celleprøve fra livmoderhalsen havde højere risiko for svære celleforandringer eller livmoderhalskræft end kvinder med en lavere mængde af HPV 16 DNA. Imidlertid var risikoen betydelig, selv blandt kvinder med lav mængde af HPV 16 DNA. Dette understreger, at HPV 16 er en særdeles farlig HPV type, og at kvinder med denne type infektion altid bør følges tæt op i klinikken for at forebygge, at de udvikler livmoderhalskræft.

MERMAID III – forskning i æggestokkræft:

I løbet af 2014 har de involverede i MERMAID projektet – forskere og medlemmer af styregruppen og advisory committee – arbejdet fokuseret på at rejse penge til MERMAID Projektets seneste forskningsprojekt: MERMAID III, Udfordringen i æggestokkræft: Screening, tidlig diagnose og identifikation af kvinder med høj risiko!

Med et budget på 40 mio. kroner er MERMAID III det største og mest omfattende forskningsprojekt i MERMAID-regi.
Det er med stor glæde og taknemmelighed, at MERMAID Projektet indtil nu har modtaget og fået tilsagn om donationer på 8.5 mio. kroner, hvoraf Candys Foundation støtter MERMAID III med en donation på 5 mio. kr. og Novo Nordisk Fonden med en donation på 2 mio. kr. over to år. Vi er meget taknemmelige for alle de donationer, vi har modtaget, blandt andet fra fonde, der tidligere har støttet MERMAID Projektet, og vi håber på velvilje og positiv respons fra de fonde, vi i løbet af året har præsenteret forskningen for.
Det bliver en vigtig og glædelig dag, når forskerne kan påbegynde den livsvigtige forskning – og det kan de, når yderligere ca. 5 mio. kroner er kommet ind!

I forskningen i MERMAID III har forskerne fokus på at finde en metode/metoder, der kan diagnosticere æggestokkræft i et tidligt stadie.

Kræft i æggestokkene er den form for underlivskræft, der udgør den hyppigste dødsårsag blandt kvinder i Europa og USA. Kun ca. 40 % der får sygdommen, overlever. Man kender ikke årsagen til kræft i æggestokkene og sygdommen giver oftest først symptomer i et fremskredent stadium, hvilket er forklaringen på den høje dødelighed.
Et afgørende gennembrud for at forbedre overlevelsen vil være tidlig opsporing og diagnostik. Kan alle kvinder identificeres i det tidligste stadium vil man i den helt optimale situation alene i Danmark kunne redde mere end 200 kvinders liv årligt og i et internationalt perspektiv mange flere.

Tre forskere, alle specialister inden for forskning i æggestokcancer, står for hvert deres forskningsprojekt, der fra forskellige vinkler vil forsøge at finde frem til brugbare metoder for tidlig diagnosticering. De har alle omfattende erfaring med forskning på højeste internationale niveau inden for deres respektive interesseområder.
I forskningen i MERMAID III Projektet er der tæt samarbejde med forskere fra blandt andet Johns Hopkins Medical Institutes, Baltimore, USA og Karolinska Institute, Sverige.
Danmark udgør, med sin personnummer historik, et unik udgangspunkt for disse studier. Forskerne bygger i den nye forskning videre på de gode og brugbare resultater og erfaringer fra den tidligere forskning i æggestokkræft i MERMAID I. (Læs om MERMAID I I på www.mermaidprojektet.dk).

I MERMAID Projektet vil vi ønske jer en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen
på MERMAID Projektets vegne

Birgitte Blix Treschow,
Projektkoordinator