Nyhedsbrev sommer 2016

Kære donatorer og venner af MERMAID

Det er nu et år siden, at forskningen i MERMAID III kunne sættes i gang takket være mange flotte donationer, skænket til projektet fra fonde, virksomheder og private velgørere.
Og forskerne på de tre delprojekter i forskningen melder, at de er kommet godt i gang, og at forskningen forløber som planlagt.

Forskningen i ”MERMAID III – Udfordringen i æggestokkræft: Screening, tidlig diagnose og identifikation af kvinder med høj risiko” har det mål at finde en metode/metoder at diagnosticere æggestokcancer i et tidligt stadie, fordi sygdommen ofte først viser sig i et sent stadie.
Kun 40 %, der får sygdommen, overlever. 90 % i de tidlige stadier, men kun 5-10 % i et fremskredent stadie. Ved at kunne identificere alle kvinder allerede i det tidligste stadium vil overlevelsen være helt oppe på 90 %.

Forskningen
Forskningen i MERMAID III koordineres af professor Bent Ottesen, centerdirektør på Rigshospitalet.
Den er opdelt i 3 delprojekter, ledet af tre professorer, der fra forskellige vinkler forsøger at finde metoder til tidlig diagnosticering.

Early Detection and longer survival
Forskningsleder: Professor Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet og Kræftens Bekæmpelse.

Her skal forskergruppen etablere en biobank med 200.000 celleprøver taget fra livmoderhalsen. Endvidere benyttes en eksisterende biobank med celleprøver fra 50.000 danske kvinder.

I disse celleprøver, der er taget fra livmoderhalsen ved hjælp af en væskebaseret teknik, vil der også være celler fra æggestokkene. Ved at se på arvematerialet i de celler, der kommer fra æggestokkene, er det håbet, at man får mulighed for at identificere og karakteriserer kræftsyge celler / eller deres forstadier i æggestokkene.

Indsamlingen af data og biologiske prøver er godt i gang. Der er samlet celleprøver ind fra livmoderhalsen på omkring 100 æggestokkræftpatienter og raske kontroller, og der er ligeledes indsamlet vævsprøver fra de tilhørende kræftsvulster i æggestokkene.

Alt dette materiale er sendt til vores samarbejdspartnere – professor Bert Vogelstein – på Johns Hopkins Hospital i Baltimore, USA, hvor prøverne skal testes for mutationer i nogle bestemte gener (arvemateriale).

Ved at se på arvematerialet i celler, der kommer fra æggestokkene, er det håbet, at man får mulighed for at identificere og karakterisere kræftsyge celler eller deres forstadier i æggestokkene
i et tidligt stadie og dermed forbedre overlevelsen markant. Projektet forløber planmæssigt, og testningen vil formentlig kunne være færdig inden for 6 måneder.

Biomarkers and/or prognostic markers
Forskningsleder: Professor Claus Høgdall, Rigshospitalet.

I dette projekt tager forskerne udgangspunkt i kvinder, der allerede behandles for kræft i æggestokkene. De kræftsyge kvinders væv og blod undersøges med de nyeste molekylære analysemetoder med henblik på at identificere markører, som er karakteristiske for sygdommen.

En god diagnostisk markør vil øge chancen for at kunne påvise kræftsygdommen i en tidlig fase, hvor sygdommen kan helbredes. En god prognostisk markør kan bidrage til differentieret behandling f.eks. biologisk behandling.

Der er foretaget molekylær biologiske analyser af de såkaldte microRNA på væv fra 198 patienter. På nuværende tidspunkt har vi undersøgt alle de kendte 1756 microRNA for hver enkelt patient. Denne projektdel har allerede resulteret i en publiceret videnskabelig artikel.  Et andet manuskript indsendes nu til publikation, hvor vi viser, at en microRNA profil kan forudsige resistens overfor den kemoterapi, som gives til kvinder med æggestok kræft. En bestemmelse af microRNA profilen kan derfor få betydning for behandling af de kræftsyge patienter.

Arbejdet vedrørende resistens for kemoterapi blev udvalgt til præsentation ved Dansk Gynækologisk Cancer Gruppes årsmøde. Desuden er der antaget et abstract til præsentation ved kongressen: European Society of Gynaecologic Oncology i september 2016.

Der er indgået samarbejde med professor R. Bast, fra MD. Anderson, USA, en af verdens førende forskere inden for æggestok kræft markører. Dette samarbejde forløber planmæssigt. Arbejdet koncentrerer sig om at klarlægge funktionen af genet p53 hos kvinder med æggestok kræft. Viden om p53 kan have en potentiel rolle for den fremtidige behandling af disse kvinder.

De planlagte undersøgelser følger tidsplanen. Dog på nær microRNA arbejdet, som er forud for tidsplanen.

The infection theory
Forskningsleder:  Professor fra Skejby Hospital, Jan Blaakær.

Her vil man ved anvendelse af fintfølende molekylærbiologiske analysemetoder, afklare om æggestokcancer kan skyldes en bakterie eller en virus, som det er tilfældet med livmoderhalskræft, som i dag kan forebygges med vaccine.

I oktober 2010 publicerede Robert Kurman, Baltimore, USA, hvordan man havde påvist celleforandringer i slimhinden i æggelederen, der ligger op ad æggestokken. Dette er vist i flere sammenhænge og menes i dag at være et tidligt forstadie til æggestokkræft.

Hvad Kurman aldrig har kunnet forklare er, hvorfor disse celleforandringer opstår. Da mange celleforandringer, som fx i livmoderhalsen, opstår på baggrund af en infektion, mener vi, at
celleforandringerne kan være opstået på grund af en infektion, som kan være en virus eller en bakterie, der har bredt sig fra skeden, gennem livmoderen til æggelederen.

Vi har indsendt en oversigtsartikel (systematisk review) om infektionsteorien, der er den teoretiske baggrund for det ph.d. projekt, der er knyttet til teorien. Vi har undersøgt 198 æggestokkræft patienter for en mulig sammenhæng med HPV virus, men ikke kunnet påvise en sammenhæng.
Dette havde vi heller ikke forventet, men det burde gøres for fuldstændighedens skyld.

Artiklen herom er indsendt. Næste undersøgelse udføres med CMV virus, som vi udfører på samme patientmateriale. Næste mål er at undersøge for et stort panel af relevante bakterier, og det er nok denne undersøgelse, vi venter os mest af. De indledende forberedelser til denne del af projektet er netop påbegyndt.
Som i de øvrige delprojekter afvikles forskningen planmæssigt.

Donationer og varighed

MERMAID III er MERMAID projektets til dato største forskningsprojekt med et budget på 40 mio. kroner, hvoraf ca. 31.5 mio. kroner nu er kommet ind i donationer og tilsagn.

Vi er i projektet dybt taknemmelige over for alle, der har støttet den livsvigtige forskning i MERMAID Projektets tredje forskningsprojekt.

Forskningen i MERMAID III forventes at pågå i de kommende syv år.
I løbet af den tid vil vi holde vores donatorer informeret om udviklingen i den vigtige forskning.

På vegne af MERMAID Projektet vil jeg ønske en god sommer

Birgitte Blix Treschow
adm. projektkoordinator