Nyhedsbrev sommer 2017

Kære donatorer og venner af MERMAID,

I MERMAID Projektet vil vi ønsker jer alle en god sommer med en kort opdatering af, hvad der er hændt i Projektet siden sidste nyhedsbrev i december 2016.


Forskningen i ”MERMAID III – Udfordringen i æggestokkræft: Screening, tidlig diagnose og identifikation af kvinder med høj risiko”, forløber som planlagt.

Her arbejder forskerne på at finde en metode/metoder til at diagnosticere æggestokcancer i et tidligt stadie, fordi sygdommen ofte først viser sig i et sent stadie.
Kun 40 %, der får sygdommen, overlever. 90 % i de tidlige stadier, men kun 5-10 % i et fremskredent stadie. Ved at kunne identificere alle kvinder allerede i det tidligste stadium vil overlevelsen være helt oppe på 90 %.

Forskningen varetages af tre professorer, der leder hver deres delprojekt, hvor de – fra forskellige vinkler – forsøger at finde metoder til tidlig diagnosticering. I det følgende beskrives, hvad forskerne har fokuseret på i deres forskning siden årsskiftet.


Projektet Early Detection and longer survival ledes af professor Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet og Kræftens Bekæmpelse.

Ovariecancer er den gynækologiske cancer med den dårligste prognose. Da der stadig er mangel på viden om årsagerne til ovariecancer, er det vigtigt at identificere risikofaktorer for denne cancerform.
Vi er i gang med at undersøge mange forskellige potentielle risikofaktorer for ovariecancer. For eksempel har vi fundet, at underlivsbetændelse er associeret med en øget risiko for ovarielle borderline tumorer (et potentielt forstadie til ovariecancer), specielt blandt kvinder med mange episoder af underlivsbetændelse.
Vi fandt også en tendens til at underlivsbetændelse er associeret med specifikke undertyper af ovariecancer, men dette fund kræver yderligere undersøgelse i andre studier. Vi er også i gang med at undersøge betydningen af andre faktorer så som familiær historie af ovarie- og/eller brystkræft, endometriose og infertilitet.


Projektet Biomarkers and/or prognostic markers ledes af professor Claus Høgdall, Rigshospitalet.

I denne del af forskningen undersøger forskerne biologisk materiale (blod og væv) fra kvinder med kræft i æggestokkene. Der anvendes de nyeste teknikker (molekylære analyser) med henblik på at identificere biomarkører, som er karakteristiske for sygdommen.

En biomarkør kan bidrage til at påvise kræftsygdommen i det tidlige sygdomsforløb, således at patienten kan helbredes. Ved hjælp af en biomarkør, som kan forudsige behandlingseffekt, kan patienterne tilbydes en personlig mere effektiv behandling som f.eks. biologisk behandling.

Projektet er inddelt i del-studier med et stort antal planlagte analyser over en tidsplan på 5 år.  Tidsplanen følges overordnet, men er succesfuldt blevet fremrykket for de planlagte genetiske analyser af microRNA. (MicroRNA er små molekyler, som spiller en meget vigtig rolle i regulering af generne i cellen.)

Forud for tidsplanen har det således været muligt at udarbejde flere videnskabelige publikationer.  En artikel specifikt omhandlende biomarkører og/eller prognostiske markører er færdigskrevet med henblik på publicering.

Artiklen beskriver blandt andet det genetiske aspekt af æggestokkræft indenfor områderne:

  1. DNA sekventering, som er en metode til bestemelse af rækkefølgen af de fire forskellige nukelotider/baser (byggesten) i DNA molekylet (arvemassen).
  2. DNA-methylering, som er bestemmelse af antal methylgrupper, koblet til DNA molekylet , som har betydning for regulering af generne /epigenetic.
  3. microRNA.

Disse tre områder er af højeste relevans for æggestok kræft og for identifikation af nye biomarkører og udviklingen af behandling med henblik på personlig medicin. Artiklen vil blive sendt ind til det videnskabelige tidsskrift “Contemporary Clinical Trials” som første prioritet.

Den del af forskningen i Mermaid III, der vedrører DNA-methylering, er blevet påbegyndt.  Der er blevet lagt en detaljeret plan for projektets udførsel, herunder antallet af patienter, udvælgelseskriterier, typen af prøver, der skal inkluderes, hvilke typer analyser, der skal køres, og hvilken type statistiske beregninger, der er relevante.  Projektet er planlagt således, at vi har mulighed for at finde biomarkører både til forudsigelse  af kemo-resistens, til diagnostik og screening.


Projektet The Infection Theory ledes af professor dr.med., Jan Blaakær, Syddansk Universitet, Odense og Odense Universitetshospital

Her søger forskerne, ved anvendelse af fintfølende molekylærbiologiske analysemetoder, at afklare om æggestokkræft kan skyldes en bakterie eller en virus, som det er tilfældet med livmoderhalskræft, som i dag kan forebygges med vaccine.

Æggestokkræft har en høj dødelighed, da sygdommen sent giver symptomer. I mere end 70% af tilfældene er spredt til hele bughulen, når diagnosen stilles.

Næsten 90% af alle æggestokkræft tilfælde opstår fra slimhinde celler, og oprindeligt mente man, at disse slimhinde celler var fra den slimhinde, der dækker hele bughulen, bughinden. Et nyere studie har påviser et udgangspunkt fra celleforandringer i æggelederens såkaldte fimbrie apparat, der er den slimhinde, der opfanger ægget ved ægløsningen.

Der er stigende fokus på infektioner som årsag til kræftsygdom, og man antager i dag at ca. 20% af al cancer har en infektiøs baggrund. I lyset af, at vi ikke kender årsagen til æggestokkræft, og de påviste celleforandringer i æggelederen, undersøger vi muligheden af et infektiøst agens som årsag til æggestokkræft.


Indtil nu har vi publiceret følgende artikler:

1) Ingerslev K, Hogdall E, Schnack TH, Skovrider-Ruminski W, Hogdall C, Blaakaer J

The potential role of infectious agents and pelvic inflammatory disease in ovarian
Carcinogenesis.
Infectious Agents and Cancer (2017) 12:25 DOI 10.1186/s13027-017-0134-9

2) Ingerslev K, Hogdall E, Skovrider-Ruminski W,  Schnack TH, Aarenstrup Karlsen M, Nedergaard L, Hogdall C, Blaakær J.

High-risk HPV is not associated with epithelial ovarian cancer in a Caucasian population
Infectious Agents and Cancer (2016) 11:39 DOI 10.1186/s13027-016-0087-4

I den første har vi gjort et litteraturstudie, en såkaldt oversigtsartikel, for at se, hvad der til nu er publiceret om infektioner og æggestokkræft.
Forskerne har blandt andet undersøgt om forskellige vira (HPV og CMV)  kan være årsag til æggestokkræft, men det ser ikke ud til at være tilfældet.

De skal nu – i et såkaldt NGS-studie (Next Generation Sequencing) – undersøge et meget stort panel af bakterier og vira som mulig årsag til æggestokcancer. Dette studie foregår i samarbejde med Dr. Joseph W. Carlson, Afd. for Oncologisk-Pathologi, Karolinska Institutet and Afd. for Pathologi, Karolinska Universitets Hospital, Sverige.

I efteråret 2017 opstarter forskerne et studie med professor Ronnie Lamont, Edinburgh Universitet, Medical School, hvor skedens mikrobiom (bakteriesammensætning) skal undersøges hos raske kvinder og hos kvinder med æggestokkræft.

I alle tre del-projekter er der publiceret en række artikler i videnskabelige tidsskrifter.

Forskningen

De tre delprojekter i MERMAID III koordineres af professor Bent Ottesen, projektdirektør på Rigshospitalet.

Evaluering

I foråret 2017 blev den første evaluering af forskningen offentliggjort.

Her beskrev det videnskabelige og uvildige ekspert-team, der fremover årligt skal monitorere forskningen i MERMAID III i sin konklusion:

”The research plan is followed and the Mermaid III projects provides new evidence and data on ovarian cancer both in terms of risk factors, screening and early detection, new markers, prognostic factors and potential new treatment options. The very robust scientific environments combined with international collaborators form a promising background for continuous progress ahead.

The projects in the Mermaid III projects have already published several papers indicating that all the parts in projects show expected progress.”

Evalueringen er foretaget på basis af en videnskabelig forskningsrapport, som forskerne i projektet forfatter.

Donationer og varighed

MERMAID III er MERMAID projektets til dato største forskningsprojekt med et budget på 40 mio. kroner, hvoraf ca. 75 % nu er kommet ind i form af donationer og tilsagn..

Vi er i projektet dybt taknemmelige over for alle, der har støttet den livsvigtige forskning i MERMAID Projektets tredje forskningsprojekt:

Forskningen i MERMAID III forventes at pågå i de kommende seks år.
Vi ser frem til fortsat at informere om udviklingen i den vigtige forskning.

Vi takker for al støtte og interesse og ønsker alle en god sommer!

På vegne af MERMAID Projektet

Birgitte Blix Treschow
adm. projektkoordinator